Druhy elektromotorov

02.05.2012 06:33

ELEKTROMOTORY

 

Elektromotory pracujú na princípe silového pôsobenia elektromagnetických polí. Ich pôsobenie popisuje Lorenzová sila.

 

Elektromotor pozostáva z týchto častí:

Rotor – je to pohyblivá časť elektromotora.

Stator – je to pevná časť elektromotora.

Komutátor – zabezpečuje zmenu smeru pretekajúceho prúdu. Takáto zmena nastáva dvakrát počas jednej otáčky. Komutátor majú len jednosmerné elektromotory.

 

V súčasnej dobe je niekoľko typov elektromotorov:

 

  1. Jednosmerný elektromotor s permanentnými magnetmi (komutátor)

Používa sa najčastejšie pre malé výkony.

 

  1. Jednosmerný sériový elektromotor  (komutátor)

U výkonnejších elektromotoroch je rotor vytvorený pomocou elektrického obvodu. Tento obvod je tvorený cievkou, ktorá je zapojená v sérií s budiacou cievkou (statora), preto sa nazýva aj jednosmerný elektromotor. Jeho hlavnou výhodou je to že pri rozbehu má najväčší krútiaci moment. Otáčky elektromotora závisia na jeho vstupnom napätí a na zaťažení elektromotora. Tento typ elektromotora sa najčastejšie používa pre dopravné prostriedky. Tento typ elektromotora dokáže pracovať nielen na jednosmerný ale aj na striedavý prúd. Na rozdiel od striedavých elektromotorov dokážu pracovať v širokom rozmedzí otáčok. Nevýhodou je komutátor, ktorý spína veľké prúdy, rýchlo sa opotrebuje a je zdrojom rušení.

 

 

  1. Jednosmerný derivačný elektromotor (komutátor)

Je to podobný typ ako sériový elektromotor, ale cievka rotora je paralelne zapojená zo statorom. Otáčky nie sú závislé na zaťažení elektromotora. Používa sa najčastejšie na pohon strojov, ktoré vyžadujú konštantné otáčky.  Tento typ elektromotora dokáže pracovať nielen na jednosmerný ale aj na striedavý prúd. Na rozdiel od striedavých elektromotorov dokážu pracovať v širokom rozmedzí otáčok. Nevýhodou je komutátor, ktorý spína veľké prúdy, rýchlo sa opotrebuje a je zdrojom rušení.

 

  1. Synchrónny elektromotor

Rotor je vytvorený permanentným magnetom. Stator je vytvorený cievkou, ktorou preteká striedavý prúd a vytvára magnetické pole. Rotor sa snaží udržať polohu magnetického poľa a v dôsledku toho rotuje. Motor udržuje pravidelné otáčky, ktoré sú závislé na frekvencií striedavého prúdu. Nevýhodou je potreba rozbehnutia takéhoto elektromotora, rozbehové vinutie z kondenzátorom, alebo iný rozbehový stroj. Pri veľkej záťaži elektromotor vypadne zo synchronizácie a zastaví sa.

 

  1. Asynchrónny elektromotor

Rotor sa skladá zo sady vodivých tyčí v tvare valcovej klietky. Tyče sú na koncoch vodivo spojené (kotva nakrátko). Pri zastavenom motore indukuje rotujúce magnetické pole statora v tyčiach rotora elektrický prúd. Na základe toho rotor vytvára vlastné magnetické pole. Magnetické polia rotora a statora sa navzájom ovplyvňujú a tým vzniká magnetický moment. Na základe toho otáčky motora vzrastajú, ako náhle sa otáčky rotora priblížia otáčkam magnetického poľa klesajú indukované prúdy. Klesajú tým aj otáčky rotora a tým aj točivý moment elektromotora. Ak je elektromotor zaťažený, tak nikdy nedosiahne také otáčky ako je frekvencia napájacieho prúdu, preto sa volá asynchrónny.

 

  1. Lineárny elektromotor

Je to viacpólový elektromotor so statorom rozvinutým do priamky. Používa sa pre veľmi jemné posuvy.

 

  1. Striedavý servomotor

Sú to elektromotory vyrobené pre pohony. Sú to v podstate synchrónne motory s permanentnými magnetmi v rotore a trojfázovým zapojením statora. Obsahuj spätnú väzbu, ktorá zabezpečuje presné nastavenie polohy.

 

  1. Krokový elektromotor

Krokový elektromotor je synchrónny motor premieňajúci vstupný digitálny signál na mechanický pohyb. Umožňuje riadiť otáčky aj polohu rotora. Nevýhodou je trvalý prúdový odber i v prípade, kedy sa motor netočí. Pomer hmotnosti aj krútiaceho momentu je horši než je u jednosmerných elektromotoroch. Pre bežné aplikácie nie je nutné použiť spätú väzbu. Tento typ elektromotora vyžaduje jednosmerné napájanie. Je nutné použiť na ich riadenie riadiaci obvod.

 

Ing. Michal Imre

Späť