GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov podľa GDRP

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom osobných údajov na stránke www.michal-imre.sk je podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon), Ing. Michal Imre - IMRE (ďalej len: prevádzkovateľ).

 

Ing. Michal Imre - IMRE

Koprivnica 114

086 43 Koprivnica

tel: +421 911 921 274

mail: imre.michal@gmail.com

1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

2. Zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov je prevádzkovateľ stránky www.michal-imre.sk.

3. Príjemcovia osobných údajov – Slovenská pošta

 

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu klient poskytol alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje klienta a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

• Plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a klientom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

• Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

• Súhlas so spracovaním osobných údajov klienta, pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

• Vybavenie objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a klientom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

• Zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa je možné pristúpiť k automatickému, individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona a to v prípade ak bol k takémuto spracovaniu poskytnutý výslovný súhlas klienta.

 

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

• Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a klientom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 2 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

• Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

• Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy (Slovenská pošta, a. s.)

• Zaisťujúce služby prevádzkovania stránky wwwmichal-imre.sk a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

• Zaisťujúce marketingové služby (prevádzkovateľ)

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. PRÁVA KLIENTA

1. Za podmienok stanovených v Zákone má klient:

• Právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona.

• Právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona.

• Právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona.

• Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona.

• Právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.

• Právo odvolať súhlas so spracovaním údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I. týchto podmienok.

• Právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, ak sa domnieva, že boli porušené podmienky ochrany osobných údajov.

 

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v istinnej podobe, najmä vo forme antivírovej ochrany, záloh a šifrovania.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom má prístup len on a ním poverené osoby.

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odoslaním objednávky z prostredníctvom e-shop formulára (dokončenie objednávky) klient potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že s týmito podmienkami súhlasí a že ich akceptuje a to v celom rozsahu.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na stránke www.michal-imre.sk a zároveň, e-mailom zašle novú verziu týchto podmienok na adresu, ktorú klient prevádzkovateľovi poskytol.

 

Ďakujeme, že ste si pozorne prečítali Podmienky ochrany osobných údajov. Prajeme Vám príjemný nákup.